frendo.se
dokumentarkiv om övervakning och kontroll


2014
Edward Snowden Statement (Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Europaparlamentet 7 mars 2014)

Plenarhandling om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Europaparlamentet 21 februari 2014) Se denna länk för justeringar och röstningsresultat


2013
PRISM/US-984XN Overview or The SIGAD Used Most in NSA Reporting Overview (internt presentationsmaterial NSA, april 2013)

Secondary Order - In re application of the Federal Bureau of Investigation for an order requiring the production of tangible things from Verizon Business Network Services, Inc. on behalf of MCI Communication Services, Inc. D/B/A Verizon Business Services (beslut från Foreign Intelligence Surveillance Court (Fisa), 25 april 2013, ursprungligen publicerat av The Guardian)


2012
Kommentar till uppgifter i Computer Sweden (pressmeddelande Försvarets radioanstalt, FRA, 20 januari 2012)

Skrivelse m a a Siuns inspektionsprotokoll (Försvarets radioanstalt, FRA, 3 januari 2012)


2011
Påpekande efter granskning av rapportering vid Försvarets radioanstalt (Statens inspektion för förvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, 14 december 2011)

Påpekande efter granskning av Försvarets radioanstalts rutiner för förstöring (Statens inspektion för förvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, 14 december 2011)

Påpekande efter granskning av personuppgiftsbehandlingen vid Försvarets radioanstalt (Statens inspektion för förvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, 21 september 2011)

Svaromål till Europeiska unionens domstol mål C-270/11 (Utrikesdepartementet 18 augusti 2011)

The Interplay of Borders, Turf, Cyberspace, and Jurisdiction: Issues Confronting U.S. Law Enforcement (Congressional Research Service 19 juli 2011)

Angående granskning av Försvarets radioanstalts (FRA) rapportering (Statens inspektion för förvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, 19 maj 2011)

Evaluation report on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC) (EU-kommissionen 18 april 2011)

Wireless Evolution (FBI Operational Technology Division mars 2011)


2009
Protokoll Hearing angående delar av förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66), Ju2009/6098/PO (Justitiedepartementet 30 september 2009)

Protokoll interpellationsdebatt mellan Beatrice Ask och Thomas Bodström (Riksdagen 20 augusti 2009)

Kommittédirektiv: Uppföljning av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, Fö2009/358/SUND (Försvarsdepartementet 12 februari 2009)

Integritetsskyddet i samband med signalspaning, Fö2009/355/SUND (Direktiv till Datainspektionen, Försvarsdepartementet 12 februari 2009)


2008
SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (Remissvar, Säkerhetspolisen 11 mars 2008)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning; (SOU 2007:76) (Remissvar, Skatteverket 10 mars 2008)

Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) (Yttrande av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 13 februari 2008)


2007
Trafikdatalobbyisterna (frendo.se 22 oktober 2007)

Brev till justitiedepartementet (Universal Pictures Nordic AB 1 oktober 2007)

Delningssynpunkter på lagrådsremissen En anpassad försvarsunderrrättelseverksamhet (Rikspolisstyrelsen, chefsjurist Ulf Berg 8 januari 2007)

Synpunkter på delning 2006-12-22 av lagrådsremiss om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Registernämnden, ordförande Anders Eriksson 4 januari 2007)


2005
Brev från Home Secretary Charles Clarke till Thomas Bodström angående trafikdatalagring (Home office 24 oktober 2005)


2004
VoIP CALEA and Internet Surveillance Training Plus 30 Conference Sessions at ISS World, Dec 1-3 (Inbjudan, Telestrategies 7 oktober 2004)


2001
Yttrande över förslag från Rikspolisstyrelsen beträffande förändrade tillståndsvillkor avseende hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i teletillstånd (Yttranden från Telia, Tele2 samt Europolitan februari-mars 2001)


2000
Tillägg till villkor om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i tillstånd meddelande enligt telelagen (1993:597) (Säkerhetspolisen 23 oktober 2000)


1998
Promemorian (Ds 1998:63) Ändringar i telelagen m.m. och Post- och telestyrelsens skrivelse om förslag till ändring i 12 § telelagen (Yttrande, Rikspolisstyrelsen 17 december 1998)

Förslag till etablering av en sammanhållen databas för telefonnummer (Yttrande, Rikspolisstyrelsen 2 februari 1998)


1997
Summary report of the International law enforcement telecommunications seminar (ILETS), Dublin 4/6 Februari 1997 (Justitiedepartementet 21 februari 1997)

Draft report for ILETS '97: Developments in the European Union since November, 1995 in relation to lawful interception of telecommunications (Justitiedepartementet 20 januari 1997)


1996
Information from the Expert Sub Group of ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar) (Justitiedepartementet 1 oktober 1996, svensk översättning här)

(c) Per Agerman, Deep Background Media 2005-2014
Ansvarig utgivare: Per Agerman
Kontakt: editor (a) frendo.se, +46-(0)739-19 75 77